همه غرق صداقت و پاکی

موضوع این شعر، صفات و ویژگی‌های خوب موجود در یک کودک است که با هدف تربیتی سوره مبارکه کوثر تناسب دارد. خوبی‌ها و ویژگی‌های زیبایی که در شعر مطرح می‌شود، سبب اتصال دانش‌آموز به پیامبر خوبی‌ها می‌گردد.

من که در باغِ سبزِ خانه‌مان

مثل یک گل، لطیف و خوش‌بویم

تازه فهمیده‌ام چه اندازه

مهربان و قشنگ و خوش‌رویم

دوستانم شبیه من آرام

دوستانم شبیه من زیبا

همه غرقِ صداقت و پاکی

همه صاف و زلال، چون دریا

چشمِ ما غرقِ شادی و امید

قلبِ ما چشمه‌ای پر از نور است

با وجود صدای خنده ما

غصه از قلبِ خانه‌ها دور است

دوست دارم هنوز بشناسم

این همه خوبیِ درونم را

با کمک‌های سوره کوثر

می‌رسم به رسول خوبی‌ها

شاعر: فائزه زرافشان