همایش

یک کار دیندارانه انتخاب کنند و در فضای مجازی اجرا کنند و یا گزارش و مصاحبه هایی که انجام داده اند را در کلاس اجرا کنند.