نیمکت

اول مهر است و پسر بچه ای با شوق و ذوق وارد مدرسه و کلاس می شود و با خوشحالی یک نیمکت برای خودش انتخاب می کند. فکر می کند می تواند در آن نیمکت تنها بنشیند؛ به همین دلیل وقتی می بیند یک پسربچه دیگر وارد کلاس شد و در کنارش نشست، ناراحت و عصبانی می شود. اما بعدا متوجه می شود که داشتن یک هم نیمکتی، خیلی هم بد نیست؛ بلکه می تواند خیلی خوب و مفید باشد و این درک با خوب دیدن و درست نگاه کردن به ماجرا برای او فراهم شد.
با چنین زاویه نگاهی نسبت به این پویانمایی، می توان از آن در بیان مطالب سوره مبارکه علق بهره گرفت؛ چرا که از مفاهیم سوره علق در این مقطع، خوب دیدن و داشتن دید درست و تفصیلی است تا کودک بتواند زوایای مختلف یک امر را ببیند و نسبت به یک پدیده یا اتفاق از جهات مختلف نگاه کند.