نیاز ما به خدا و اهل بیت

در این کلیپ پسران مشغول بازی فوتبال هستند و یک فرد روحانی می خواهد با آنها هم بازی شود و این نیاز مادی آنهاست اما با کمک او یک نیاز معنوی خود را متوجه می شوند. این کلیپ نیاز ما به خدا و اهل بیت و پدر و مادر و نقش آنها در زندگی را بیان می کند و می گوید باید نیازهای معنوی خود را بشناسیم ،نیازها باعث پیشرفت ما می شوند. یکی از محورهای تربیتی شناخت نیازها و تفصیل نیازها و تبدیل آنها به نعمتهای ثانویه است.