نمایش

در غالب نمایش‌های بسیار ساده می‌توان به شرایط ضروری و حیاتی حیوانات اشاره کرد. خوب است موضوع نمایش را در جملاتی کوتاه بگوییم و از دانش‌آموزان بخواهیم بصورت یک یا چند نفره آن را اجرا کنند. بهتر است ماهم در نمایش حضور داشته باشیم تا بچه‌ها نشاط بیشتری از این فعالیت پیدا کنند. دو پیشنهاد برای این فعالیت در ادامه آمده است:

« پرنده‌ای که بالش آسیب دیده و پرهایش ریخته‌است. اودیگر قادر نیست پرواز کند. در ادامه دختربچه‌ای بال او را مداوا کرده و او  دوباره از پرواز در آسمان لذت می‌ببرد.»

 «ماهی‌ای که از آب بیرون افتاده‌است و یک پسر بچه آن‌را درون آب می اندازد.»