نمایش چالش‌ها

از دانش‌آموزان می‌خواهیم هرکدامشان یکی از مواردی را که در آن ابراز نشانه دین‌داری یا برائت از نشانه بی‌دینی برایشان با چالش همراه است، روی یک کاغذ کوچک نوشته و تا بزنند و همگی در یک سبد قرار دهند. همه کاغذها را می‌خوانیم و موضوعی را که بیشتر از همه تکرار شده است، انتخاب می‌کنیم؛ برای مثال چالش نماز خواندن در جمعی که اهل نماز نیستند. کلاس را به دو گروه تقسیم می‌کنیم، به هرگروه یکی از موضوعات را داده و 20 دقیقه فرصت می‌دهیم تا نمایشنامه کوتاهی راجع به شخصی که با این چالش روبرو است ولی در نهایت تصمیم به ابراز نشانه دین‌داری می‌گیرد، بنویسند. پس از اتمام زمان، افرادی منتخب از گروه‌ها نمایش را اجرا می‌کنند و گروهی که نمایش بهتری را اجرا کرده باشد تشویق می‌شود.