نماهنگ سرباز حسینم

پخش نماهنگ های مرتبط با مفاهیم سوره می تواند معلم را در انتقال بهتر و سریع تر این مفاهیم یاری کند، میزان اثرگذاری آموزش را افزایش دهد و سبب ارتقاء کیفیت آن شود. 

همانطور که می دانیم در سوره نصر،  بحث یاری دین خداوند مطرح است و از این جهت این نماهنگ با مفاهیم سوره در ارتباط است.