نقاشی

برای نقاشی در سوره نصر خوب است موضوعات را متناسب با هدف پایه خودمان به دانش‌آموزان بدهیم و آن‌ها از بین موضوعات یکی را انتخاب کرده و نقاشی کنند باید توجه کنیم موضوعات در جهت یاری دین باشد مانند:

همراهی با حضرت زینب در یاری عاشورا

 • v پیاده روی اربعین
 • v جنگ تحمیلی
 • v یاران عاشورایی
 • v حاج قاسم در صحنه نبرد
 • v تشیع پیکر سردار
 • v هیئت خانگی
 • v خودشان در حال انجام کار دیندارانه
 • v نقش خودشان در یاری دین
 • v درس خواندن برای یاری خدا
 • v نماز جماعت خانگی یا مدرسه
 • v و…

خوب است در انتخاب موضوع از خود دانش‌آموزان نیز نظرخواهی کنیم.