نجات ماهی

با کیسه ای که یک ماهی ومقدار کمی آب درون آن است، وارد کلاس می‌شویم. در رابطه با خصوصیات ماهی‌ها کمی با دانش آموزان صحبت کرده و ناگهان از سوراخ بودن کیسه ابراز نگرانی می‌کنیم. سپس از دانش آموزان می‌خواهیم، برای نجات ماهی اقدام کنند. می توان از قبل ظرفی در کلاس در نظر داشته باشیم و از بچه ها بخواهیم یک نفر آن ظرف را بیاورد و عده‌ای با لیوان های خود برای ماهی آب بیاورند.  بعد از نجات ماهی در باره‌ی این موضوع که زندگی ماهی فقط در آب ممکن است با بچه‌ها صحبت می‌کنیم.