موقعیت های نه گفتن

خوب است پس از گفتگو راجع به هدف سوره کافرون در این پایه و پس از اینکه مصداق‌هایی از موقعیت‌های مختلف نه گفتن را بیان نمودیم از بچه‌ها بخواهیم با قاطعیت هر چه تمام‌تر سوره را هم‌خوانی کنند.

همچنین از بچه‌ها بخواهیم هرگاه برای هر یک از آنها موقعیت نه گفتن پیش آمد و در آن موقعیت مخالفت خود را ابراز نمود، به ما اعلام کند تا به همین دلیل سوره مبارکه کافرون را با هم در کلاس بخوانیم.