مقایسه نقاشی ها

از قبل به دانش‌آموزان می‌گوییم یک نقاشی که در دوران خردسالی کشیده‌اند و یک نقاشی که جدید کشیده‌اند همراه خود بیاورند. اثری از یک استاد نقاشی با خود به کلاس می‌آوریم. همزمان که صوت سوره را درکلاس پخش می‌کنیم؛ از دانش‌آموزان می‌خواهیم تلاش کنند شبیه به آن را نقاشی کنند. پس از پایان زمان، فیلمی از یک استاد نقاش در حال کار نمایش می‌دهیم. از بچه‌ها می‌خواهیم سه نقاشی خود را کنار هم قرار بدهند و نظرشان را بگویند. گفتگو را تا جائی ادامه می‌دهیم که دانش‌آموزان مان به تلاشی که قبلا برای کسب توان نقاشی داشته‌اند افتخار کنند و در عین حال بدانند برای هنرمندتر شدن احتیاج به ادامه تلاش‌ها دارند.