معلم‌بازی

برای نقاشی در سوره نصر خوب است موضوعات را متناسب با هدف پایه خودمان به دانش‌آموزان بدهیم و آن‌ها از بین موضوعات یکی را انتخاب کرده و نقاشی کنند باید توجه کنیم موضوعات در جهت یاری دین باشد مانند:

 

همراهی با حضرت زینب در یاری عاشورا

 

v پیاده روی اربعین

v جنگ تحمیلی

v یاران عاشورایی

v حاج قاسم در صحنه نبرد

v تشیع پیکر سردار

v هیئت خانگی

v خودشان در حال انجام کار دیندارانه

v نقش خودشان در یاری دین

v درس خواندن برای یاری خدا

v نماز جماعت خانگی یا مدرسه

v و…

خوب است در انتخاب موضوع از خود دانش‌آموزان نیز نظرخواهی کنیم.