معرفی کتاب “ماهی پرنده”

عنوان کتاب: ماهی پرنده

نویسنده: کامبیز کاکاوند

تصویرگر: رکسانا منوچهری

چاپ اول: 1381

نشر: شباویز

توضیحات:

در این داستان ماهی کوچکی به پدربزرگش قول میدهد که راه او را که آزاد کردن ماهی هایی که در تور ماهیگیران گیر کرده اند بوده است ادامه دهد اما بعد از مدتی به خاطر اینکه یکی از ارزوهایش برآورده می شود قولی که به پدربزرگش داده است را از یاد برد سپس دوباره یکی از ماهی های کوچک را میبیند که کمک می خواهد دوباره قولش به پدربزرگش را یادش می آورد و شروع میکند به کمک ماهی های گرفتار در دریا