معرفی کتاب “شجاع ترین زنبور عسل”

عنوان کتاب: شجاع ترین زنبور عسل

نویسنده: داریوش صادقی

تصویرگر: پگاه کاظمی

چاپ اول: 1388

ناشر: انتشارات نیستان

رده سنی: ب

توضیحات:

در این داستان زنبور عسلی وظایفی که دارد را از بقیه زنبورهای عسل بهتر انجام میدهد. میتوان مسئولیت پذیری در کاری که به انسان میسپارند را از مصادیق دینداری شمرد و آن را بسیار با اهمیت برای دانش آموزان دانست. با توجه به اینکه وظایف مختلف زنبور عسل را بیان میکند میتوان هرکدام از آنها را مصادیق دینداری شمرد و بعد از داستان نمونه هایی از مسئولیت پذیری را در دانش آموزان بیان کرد و آنها را از مصادیق دینداری شمرد تا آنها خودشان را دیندار بشمرند.