فهم قرآن در دبستان عنوان برنامه آموزش مفاهیم سوره‌های جزء ۳۰ قرآن کریم به دانش‌آموزان ابتدایی است؛ به صورتی که آموزش سوره‌ها منجر به رشد دانش‌آموزان شود و آن‌ها را به سطحی از رشد که شایسته آن‌هاست برساند و توان‌های نهفته ایشان را فعال و شکوفا کند. هدف فهم قرآن در دبستان رشد فرزندان ما در سنین دبستان است. رشد فرآیندی است که باید در طول زندگی انسان برای او اتفاق بیفتد.
رشد در قرآن قرار گرفتن تحت ولایت الله و مقصد قرار دادن خداوند در زندگی و خروج از ظلمت به سوی نور معرفی شده است. غایت این رشد رسیدن انسان به مقام بندگی خداوند است، فهم قرآن می‌خواهد این رشد در بچه‌ها محقق شود. سطحی رشدی که کودکان در سنین مقارن دبستان باید به آن برسند «خیرگزینی» است. برای محقق شدن این هدف برای هر پایه هدفی تعیین شده است که با تمرین آن کودکانمان به خیرگزینی نزدیک میشوند. بچه‌ها در پایان دوره ابتدایی باید بتوانند در صورت مواجهه با یک موقعیت، گزینه های درست را شناسایی کنند، معیار درست داشته باشند، بهترین گزینه را انتخاب کنند، اراده کنند و آن را عملیاتی کنند. خواندن سوره ها و آشنا شدن با سوره‌ها در حد درک و فهمشان آن‌ها را به این سطح از رشد می‌رساند.

1. چگونگی اجرا و ارزیابی فهم قرآن دبستان

2. چرا اجرای فهم قرآن سهل و آسان است؟

3. قواعد و چارچوب‌های اجرای فهم قرآن

این مجلد شامل دو کتاب «فهم قرآن در دوره دوم رشد با رویکرد خیرگزینی» و «فهم قرآن در دوره سوم رشد با رویکرد حُسن‌گزینی» است. کتاب فهم قرآن در دوره دوم رشد، تلاشی است در تبیین قواعد نظام آموزشی هفت سال دوم بر اساس کتاب‌های “منظومه رشد” مدرسه دانشجویی قرآن و عترتعلیهم‌السلام دانشگاه تهران، که بر اساس محوریت قرآن در مدارس ابتدایی و یا سایر مراکز آموزشی تنظیم شده است. این نوشتار بیان این اعتقاد است که می‌توان در این مقطع و البته همه مقاطع، قرآن را به عنوان کتاب علم و عمل، کتاب قانون و برنامه و کتاب حفظ و شاهد، انتخاب نموده و همه برنامه‌های آموزشی و تربیتی را بر اساس آن طراحی و تنظیم کرد. نویسنده، در این کتاب چگونگی تحقق این باور را نشان می‌دهد و اعتقاد دارد که در صورت پذیرش این باور کلی، با همت همه معلمین و مسئولین مؤمن می‌توان آن را تکمیل و به اقدام و عمل نزدیک نمود. همچنین معتقد است مشارکت در این ایده و تکمیل آن می‌تواند بسیاری از نواقص آموزشی را اصلاح و دانش‌آموزان را در برابر آسیب‌های متعددی که پیش‌رو دارند مصون کند.

کتاب حاضر تلاشی است در بیان این اعتقاد که میتوان مفاهیم قرآن را به عنوان کتاب زندگی، به همه افراد در گروههای سنی مختلف آموزش داد. در این کتاب سعی شده مفاهیم انتخابی از سورههای جزء سیام قرآن کریم متناسب با اقتضائات سنی کودکان در دوره دوم رشد، با رویکرد فعال نمودن مؤلفه های خیرگزینی ارائه کردد.

آشنایی با مراتب رشد در انسان

آشنایی با فرآیند خیر در انسان