مصاحبه با پیش نماز مسجد

می‌توانیم مستندی از یک پیش‌نماز مسجد برای دانش‌آموزان پخش کنیم و ان‌ها را با مکان های مختلف مسجد و کار هایی که در مسجد انجام می‌شود آشنا کنیم. اگر مقدور باشد می‌توانیم مستند را خودمان تهیه کنیم و یا پیش‌نمازی بخوایم در کلاس آنلاین ما حاضر شوند و از کارهای دیندارانه مسجد برای دانش‌آموزان بگویند.