مستند یاری دین

برای ورود به سوره در پایه های بالا تر می‌توان از مستند های گروه های جهادی، خادمان حرم های متبرکه، خادمان اربعین، میزبانان عراقی، زندگی نامه های شهدا و… استفاده نمود و وارد بحث سوره شد. مناسب برای پایه چهارم تا ششم