لیوان‌ها به ردیف

به تعداد دانش‌آموزان لیوان یک‌ بار مصرف تهیه می‌کنیم. به هرکس یک لیوان داده و از آنها می‌خواهیم روی لیوانشان یک توانمندی و یا مهارت خود را بنویسند. مهارت‌هائی از قبیل سرعت عمل، کیک پختن، نقاشی کشیدن، سرگروه بودن، خوب شنیدن، ورزشکاربودن و… . سپس کلاس را به گروه‌های چهار یا پنج نفره تقسیم می‌کنیم. به هر گروه یک توپ پینگ پنگ می‌دهیم. از آنها می‌خواهیم لیوان‌هایشان را پر از آب کرده و به ردیف روی میز بچینند، به طوری که بینشان فاصله‌ای نباشد. هر بار یکی از اعضای گروه، توپ را در لیوان اول قرار داده و با قدرت آن توپ را فوت می‌کند تا در لیوان بعدی و سپس لیوان بعدی تا انتها بیفتد و حرکت کند. گروهی که همه اعضای گروهش در مدت زمان کمتری این کار را انجام بدهند، برنده است. لازم است بچه‌ها را به این نکته توجه دهیم که ردیف لیوان‌ها نمادی از گروه‌های متنوع با استعدادهای متنوع است.