قرائت سوره

می‌توانیم خودمان سوره را برای بچه‌ها بخوانیم، یا یکی از دانش‌آموزان بخواند، یا ما بخوانیم و بچه‌ها تکرار کنند.[1] یکی از بهترین روش‌ها نیز هم‌خوانی سوره توسط دانش‌آموزان است. هم‌زمان با هم‌خوانی یا شکل‌های دیگر خواندن سوره، می‌توانیم فعالیت‌هایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهیم:

ـ بچه‌ها در حالی که دست یا سر خود را در آغاز هر آیه به نشانه انجام ندادن یک کار، حرکت می‌دهند، سوره را با هم بخوانند؛

ـ از دانش‌آموزان بخواهیم هرگاه هنگام خواندن سوره به «لا» رسیدند، آن را بلندتر و محکم‌تر بخوانند.

ـ و …

مدل‌ها و حالت‌هایی شبیه به این موارد را که به مفهوم سوره مبارکه کافرون نزدیک است، می‌توان به کار گرفت و به همان ترتیب سوره را خواند. فعالیت زیر نیز برای خواندن سوره و تداعی هدف تربیتی آن هنگام خواندن سوره مناسب است.

[1] در این شیوه بهتر است عبارت‌ها کوتاه باشد تا دانش‌آموزان کلاس اول به راحتی از پس تکرار آنها برآیند.