قرائت سوره کافرون

ممکن است خودمان سوره را برای بچه‌ها بخوانیم، یا از دانش‌آموزی که سوره را حفظ است بخواهیم سوره را بخواند، یا ما هر آیه یا عبارت را بخوانیم و بچه‌ها تکرار کنند.[1] یکی از بهترین روش‌ها هم‌خوانی سوره توسط دانش‌آموزان است. آنها می‌توانند هم‌زمان با هم‌خوانی یا شکل‌های دیگر خواندن سوره، فعالیت‌هایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهند؛ یا هنگام انجام فعالیت‌های مربوط به سوره، سوره مبارکه را بخوانند:

ـ  بچه‌ها هنگام خواندن سوره تلاش کنند که آن را قاطع و محکم بخوانند تا مفهوم سوره نیز برایشان تداعی گردد.

ـ  در حالی که هر یک از دانش‌آموزان فهرستی ازموقعیت‌های نه گفتن برای خود می‌نویسد، سوره کافرون را برای آنها بخوانیم یا صوت سوره را در کلاس پخش کنیم.

ـ و …

[1]  در این شیوه لازم است عبارت‌ها طوری تقطیع شوند که دانش‌آموزان به راحتی بتوانند آنها را تکرار کنند.