قرائت سوره کافرون

می‌توانیم خودمان سوره را برای بچه‌ها بخوانیم، یا یکی از دانش‌آموزان را مأمور این کار کنیم؛ می‌توانیم قرائت مجلسی سوره را پخش کنیم؛ یا خودمان سوره را آیه آیه بخوانیم یا ترتیل سوره را آیه آیه پخش کنیم و بچه‌ها تکرار کنند. یکی از بهترین روش‌ها نیز هم‌خوانی سوره توسط دانش‌آموزان است. آنها می‌توانند هم‌زمان با هم‌خوانی یا شکل‌های دیگر خواندن سوره، فعالیت‌هایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهند؛ یا هنگام انجام فعالیت‌های مربوط به سوره، سوره مبارکه را بخوانند:

ـ در این پایه می‌توانیم به بچه‌ها بگوییم «لا» علاوه بر «نه» به معنای «هیچ» و «به هیچ وجه» نیز می‌باشد؛ از آنها بخواهیم هنگام خواندن سوره مبارکه کافرون این معنا را در ذهن بیاورند و با توجه به آن، سوره را بخوانند یا بشنوند.

ـ می‌توانیم به هر یک از بچه‌ها یک قرآن بدهیم و از آنها بخواهیم در حالی که قرآن‌ها را به دست گرفته‌اند، سوره را با هم بخوانند.

ـ و …