فعالیت یک کار زیبا

از بچه‌ها بخواهیم روی یک کاغذ، کارهایی را که انجام دادنش در حال حاضر برایشان سخت اما مفید و زیباست، بنویسند. سپس از آنها بخواهیم به دلخواه خودشان یکی از همان کارها را انتخاب کنند و در همان لحظه انجام دهند. فرصتی ده دقیقه‌ای بدهیم تا هرکس کار زیبا و سخت خود را انجام دهد. ما نیز در این میان با ابراز خرسندانه و ستایشگرانه خود، حرکت آنها را تحسین می‌کنیم. ممکن است این کار انجام یک مساله ریاضی یا نظافت جامیزی باشد و …؛ به هر حال مهم این است که بچه‌ها در همین زنگ یک مورد از مواردی را که در این خصوص سراغ دارند، عملی کنند.

آیکون-لپ-تاپ  این فعالیت به صورت مجازی هم قابل اجراست.