فعالیت گفتگوی کاغذی

در این فعالیت از دانش‌آموزان می‌خواهیم در کاغذهای کوچکی، یکی از مصادیق تأخیر در کارها را که در زندگی خودشان با آن مواجه هستند، بنویسند؛ مثلا به موقع انجام ندادن تکلیف، سرموقع به قرار نرسیدن، دیر انجام دادن نظافت‌ شخصی و… . کاغذ خود را تا کرده و بدون نام در یک سبد بریزند. سپس یکی یکی کاغذها را باز کنیم و بلند برای همه دانش‌آموزان بخوانیم و با هم برای شناخت عوامل تأخیر و چگونگی رفع آنها فکر و گفتگو کنیم. می‌توانیم جلسه بعد از دانش‌آموزانی که تلاش کرده‌اند تاخیرهای خود را رفع کنند، بخواهیم درمورد تجربه خود صحبت کنند.