تعدادی کارت بزرگ آماده می‌کنیم. پشت نیمی از آنها عبارت خدا دوست دارد یا واژه بله را می‌نویسیم و پشت نیمی دیگر نیز عبارت خدا دوست ندارد یا واژه نه. هرکدام از مواردی را که به عنوان «بله» از قرآن پیدا کرده‌ایم، روی دو کارت می‌نویسیم. همینطور برای موارد «نه» هم همین کار را انجام می‌دهیم. کارت‌ها را روی تخته کنار هم می‌چسبانیم به طوری که فقط عبارات خدا دوست دارد/ندارد یا بله/ نه دیده شوند. هر بار به صورت تصادفی از یک دانش‌آموز می‌خواهیم دو کارت را که فکر می‌کند عبارت یکسانی رویشان نوشته شده انتخاب کند. در صورتی‌ که انتخابش درست باشد آن دو کارت‌ برگردانده می‌شوند. انتخاب بعدی را دانش‌آموز بعدی انجام می‌دهد. بازی تا جائی که همه کارت‌ها برگردانده شوند ادامه پیدا می‌کند.

این بازی برای پایه‌های بالاتر نیز مناسب است و امکان انجام آن با کلاس پنجمی‌ و ششمی ها نیز وجود دارد. می‌توانیم همچنان از آنها جهت انتقال مفاهیم سوره مبارکه کافرون استفاده نمیاییم. این امر بستگی به ذائقه و میل کلاس ما دارد. اما تنها نکته‌ای که در اجرای این بازی‌ در پایه ششم مد نظر قرار می‌دهیم، توجه دادن بچه‌ها به اظهار گروهی احکام الهی در قالب برائت از باطل‌ و بدی‌های اجتماعی است.