فعالیت پیشنهادی برای شروع؛ فرفره

ساختن یک کاردستی که زیبائی و کارائیش به سرعت و حرکت آن باشد، بهانه خوبی برای مطرح کردن سوره ناس است. به این ترتیب از آغاز کلاس، اهمیت سرعت در کارها را به شکل عملی درک می‌کنند. اولین باری که قصد داریم برای بچه‌ها سوره ناس را بخوانیم، می‌توانیم با یک کاردستی مثل فرفره وارد کلاس شویم؛ فرفره‌ای که علی‌رغم انتظار نمی‌تواند به ‌سرعت بچرخد. پس از اینکه به اهمیت وجود سرعت عمل در عملکرد فرفره اشاره کردیم، از آنها می‌خواهیم که در حال‌ گوش ‌دادن یا خواندن سوره ناس به سرعت وسایل کاردستی را روی میز بچینند و همراه با آنها فرفره‌های زیبایی می‌سازیم. می‌توانیم از همه آنها بخواهیم در حالی که تلاش می‌کنند فرفره‌هایشان را با حداکثر سرعت ممکن بچرخانند، شعار سوره را با هم تکرار کنند یا سوره ناس را هم‌خوانی نمایند.