فعالیت وقت بیرون آمدن است!

یکی از نیازهای دانش‌آموزان در این پایه دیدن طبیعت و آشنایی با مخلوقات است. آنها از این شیوه نکات زیادی می‌آموزند. متناسب با سوره ناس و هدف آن، خوب است بدانند که طبیعت و مخلوقات نیز کارهای مربوط به خود را سروقت و به موقع انجام می‌دهند. تجربه نگهداری از پیله پروانه‌ای که باید بدون تأخیر و در زمان مشخصی اقدام به خروج از پیله کند یا حتی جوجه‌ای که در بیرون آمدن از تخم نباید تعلل کند، تجربه شگفت‌انگیز و ماندگاری برای بچه‌هاست. در صورتی که پروانه/جوجه برای بیرون آمدن از پیله/تخم سرعت لازم را در نظر نگیرد و انجام کار لازم را به تأخیر اندازد، قطعا از فرصت پروانه/جوجه شدن محروم می‌شود. با اشاره به این نکته حیاتی در زندگی این موجودات، می‌توانیم هدف تربیتی سوره را در این پایه به دانش‌آموزان یادآور ‌شویم. خوب است در صورت امکان کرم ابریشمی را به کمک بچه‌ها در کلاس نگهداری کنیم تا همه روند تبدیل شدن آن را به پروانه ببینند و درک بیشتری از انجام به موقع کارها پیدا کنند. نشان دادن فیلم بیرون آمدن یک جوجه از تخم نیز در این مقطع مناسب است.