فعالیت نیاز و نماز

این بازی در نمازخانه انجام می‌شود. بچه‌ها را به دو گروه تقسیم می‌کنیم. نام یک گروه نماز و نام گروه دیگری، نیاز. اعضای گروه نماز چشم‌هایشان را با چشم‌بند می‌بندند. اعضای گروه نماز یک گوشه نمازخانه می‌ایستند. اعضای گروه نیاز به صورت نامرتب در نمازخانه حرکت می‌کنند. به محض اینکه کلمه نیاز را اعلام کردیم گروه نیاز هرجا که هستند باید بنشینند. گروه نماز شروع به حرکت کرده تا آنها را پیدا کنند. هرکس فقط می‌تواند یک نفر را پیدا کند. سپس بلند کلمه ماعون را می‌گوید و چشم‌بند خود را باز می‌کند و به او می‌دهد. بازی تا جائی ادامه پیدا می‌کند که همه افراد گروه نیاز پیدا شوند. در دور بعدی افراد جایشان را با هم عوض می‌کنند. برای افزایش شور و حرارت بازی، برای پیدا کردن هریک از افراد گروه نیاز می‌توانیم زمان تعیین کنیم تا سرعت بچه‌ها بیشتر شود.