فعالیت نقاشی

از جمله فعالیت‌هایی که برای این پایه مناسب است، نقاشی‌ است. می‌توانیم برای داشتن یک زنگ نقاشی متناسب با سوره ناس، هم به بچه‌ها موضوعاتی در ارتباط با هدف سوره و البته متناسب با مهارت آنها در نقاشی کشیدن بدهیم؛ هم می‌توانیم با استفاده از رنگ‌های انگشتی یا گواش و سپس تعیین مدت زمانی کوتاه، از آنها بخواهیم یک نقاشی سرعتی با هر موضوعی که مایل هستند، بکشند.