فعالیت نقاشی پشت یکدیگر

ابتدا به سه نفر از دانش‌آموزان یک ماژیک یا گچ می‌دهیم و به آرامی در گوش سه نفر دیگر نام یکی از اشکال هندسی را می‌گوئیم. سپس به همه کلاس می‌گوئیم حالا بازی کنید. بعد از اعتراض بچه‌ها مبنی بر اینکه چگونه بازی کنند، می‌گوئیم برای اینکه یک بازی شاد داشته باشیم نیاز به چند قانون داریم. قانون این بازی سکوت است. بچه‌های کلاس را به سه گروه تقسیم می‌کنیم. اعضای هر گروه‌ پشت سر هم در یک صف و رو به تخته می‌ایستند. با انگشت خود یک شکل ساده مثل مثلث، پشت نفر آخر یک گروه می‌کشیم. او باید همان شکل را پشت نفر جلویی بکشد تا اینکه نفر آخر که پای تخته است، آن را روی تخته رسم کند. همان موقع سراغ گروه بعدی می‌رویم و شکلی دیگر پشت آخرین نفر رسم می‌کنیم و سپس گروه بعدی. گروهی که نقاشی‌اش را صحیح‌تر کشیده باشد برنده است. بچه‌ها در حین این بازی باید قانون بازی را که سکوت است رعایت کنند و بدانند اگر حتی یک ‌نفر قانون بازی را رعایت نکند و نام شکل را بلند بگوید، بازی به هم می‌خورد.