فعالیت مسابقه اذان گویی

برای آموزش اهمیت توجه به نماز اول وقت، مسابقه اذان گویی ترتیب می‌دهیم تا داوطلبان در وقت نماز در مدرسه اذان بگویند.