فعالیت متن نویسی

می‌توانیم در زمانی که روی سوره مبارکه کافرون وقوف داریم، بخشی از یک زنگ را به نوشتن متونی توسط بچه‌ها در ارتباط با سوره کافرون و مفاهیم آن اختصاص دهیم. بچه‌ها در این زنگ می‌توانند با مفهوم برائت از کارهای بد و موقعیت‌های مختلف نه گفتن،داستان، خاطره، نمایشنامه، متن نماهنگ و بنویسند؛ می‌توانند به صورت طنز، جدی، تخیلی، واقعی و … بنویسند.