اعضای یک گروه، قبل از انجام فعالیت گروهی مرتبط با سوره کافرون یا هنگام انجام آن، مانند یک سد محکم، آرنج‌های خود را در هم حلقه کنند و مشت‌های گره کرده خود را جلوی سینه نگه دارند و سوره کافرون را بخوانند.