فعالیت سرعت جِت

روی تخته، نقاشی ساده یک جِت و یک گاری یا نظایر آن را که نمادی از سرعت و کندی هستند، بکشیم. پایین تخته برخی از امور روزانه معمول دانش‌آموزان مانند از خواب بیدار شدن، صبحانه خوردن، لباس پوشیدن، انجام تکالیف، بازی کردن، مسواک زدن و… را بنویسیم. هربار به یکی از کارها اشاره کنیم و از بچه‌ها بخواهیم شیوه انجام آن کار با سرعت جت و با سرعت گاری را بیان کنند یا حتی نمایش دهند؛ سپس آن مورد را زیر همان نقاشی که بچه‌ها گفتند، بنویسیم که البته همه موارد مطابق سوره ناس، زیر تصویر جت قرار می‌گیرد. بعد به بچه‌ها فرصت دهیم تا هر کدام یک موشک به عنوان نماد سرعت درست کنند. خوب است پس از ساخت موشک، آنها را به فضای باز ببریم تا با موشک‌های خود بازی کنند. نکته مهم در این نوع فعالیت‌ها این است که بدانیم سرعت در انجام کار به معنای عجله داشتن نیست؛ بلکه موضوع اصلی سوره، به موقع انجام دادن کارها، بدون تأخیر و کندی است.