فعالیت زودتر نماز بخوانیم

در لحظاتی که اذان پخش می‌شود بچه‌ها مقدمات نماز مثل پهن کردن جانماز خود و امام جماعت را با سرعت انجام دهند و به یکدیگر کمک کنند تا زودتر نماز جماعت برپا شود.