فعالیت روز پرتقالی

تعدادی پرتقال سر کلاس می‌بریم. ابتدا به زیبائی رنگ پوستشان توجه کرده و آن را تحسین می‌کنیم. هنگام پوست گرفتن پرتقال‌ها از بوی آن تعریف و تمجید می‌کنیم. می‌توانیم تکه‌های پوست پرتقال را به بچه‌ها بدهیم تا آن‌ها هم از بوی خوبش لذت ببرند. سپس بین دانش آموزان تکه های برش خورده کوچکی از پرتقال را تقسیم می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم به پالپ‌های پرتقال توجه کنند. یک از پالپ‌ها را برداشته و درحالیکه چشمانشان را بسته‌اند طعم این تکه بخش بسیار کوچک از پرتقال را احساس کنند. بعد از خوردن این طعم این نعمت الهی را تحسین کرده و خدا را شکر می‌کنیم.