فعالیت رد شدن از روی بدی

با رسم دو ردیف دایره کنار هم به صورت زیگزاگی، روی زمین یک مسیر عبور درست می‌کنیم. در دایره‌ها به صورت نامرتب دستور به انجام یک کار خوب یا یک کار بد را می‌نویسیم. دستوراتی مانند: یک سیب کثیف بخور، دوستت را برنجان، دوستت را تحسین کن، لبخند بزن و … . دانش‌آموزان به نوبت وارد بازی می‌شوند و با رسیدن به دایره کارهای بد باید در حالی ‌که بلند «نه» می‌گویند، سریع از روی آن رد شوند و با رسیدن به کارهای خوب، روی آن متوقف شوند و آن کار را انجام بدهند و به همین ترتیب جلو بروند تا مسیر به پایان برسد.

 

این بازی برای پایه‌های بالاتر هم مناسب و قابل اجراست و امکان انجام آن با کلاس سوم‌ و چهارم و پنجم و ششمی ها وجود دارد.