فعالیت دیدن زیبایی های طبیعی

آشنا شدن با زیبایی ها و داشتن ابرازات متناسب با آن ها، هدف سوره مبارکه حمد در این پایه می باشد.

یکی از روش های آشنا کردن دانش آموزان با زیبایی ها نشان دادن تصاویر مختلف از زیبایی های طبیعت هست.

معلم محترم می تواند پس از پخش و هم خوانی سوره مبارکه حمد، این تصاویر را به بچه ها نشان داده و آن ها را به داشتن ابرازات متناسب تشویف نماید.