فعالیت دوخت جانماز

شرایطی را فراهم می‌کنیم که بچه‌ها به عنوان هدیه جشن نماز برای دانش‌آموزان مدارس مناطق محروم شهر، جانمازی کوچک بدوزند و گلدوزی کنند؛ و یا می‌توانند گل‌های آماده به آن وصل نمایند. می‌توانیم به کمک برخی اولیای دانش‌آموزان، جانمازها را در مناطق محروم پخش نماییم. خوب است در حین دوخت، صوت‌های زیبائی مرتبط با نماز، دعا و ذکر یا سرودهای زیبای معنوی برایشان پخش کنیم. بهتر است این فعالیت در محیط نمازخانه انجام شود تا میزان انس دانش‌آموزان با محیط نمازخانه بیشتر شود.