فعالیت دستان سریع

دانش‌آموزان را به گروه‌های دو نفره تقسیم می‌کنیم. یک توپ یا وسیله‌ای دیگر مانند یک جامدادی را در اختیار بچه‌ها قرار می‌دهیم. یکی از بچه‌ها باید دو دست خود را با کمی فاصله از هم باز نگه دارد؛ نفر بعد، توپ را بالای دستان دوستش نگه می‌دارد و بدون اخطار یا خبر قبلی آن را رها می‌کند. نفر اول باید قبل از اینکه توپ به زمین بیفتد، آن را بگیرد. اهمیت سرعت عمل داشتن و از دست دادن فرصت‌ها در صورت تأخیر در انجام کارها را می‌توان به وسیله این بازی یادآوری کرد.