فعالیت خطاطی

چند کتاب حدیث در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهیم و از آن‌ها می‌خواهیم احادیثی راجع به انواعی از کارهائی که باید از آن‌ها دوری کرد را پیدا کرده و سپس خطاطی کنند. هرکس بنابر سلیقه خود می‌تواند نوشته خود را تزئین کند. این کار را بصورت یک فعالیت گروهی و در قالب تهیه پوسترهای دست‌نویس هم می‌توان انجام داد. می‌توان از کارهای دانش‌آموزان نمایشگاه زیبائی در راهروی مدرسه راه انداخت.