فعالیت جاروبرقی بازی

به تعداد اعضای کلاس، نِی تهیه می‌کنیم و به هر دانش‌آموز یک نی می‌دهیم. کلاس را گروه‌بندی می‌کنیم و از گروه‌ها می‌خواهیم انواع کارهای خوبی را که باید سر موقع انجام دهند، روی چند کاغذ کوچک بنویسند. تعداد کاغذهای هر گروه باید مساوی باشد و هر گروه باید کاغذهایشان را در یک ظرف بگذارند. سپس کاغذها را روی میز ریخته و نفر اول با استفاده از نی، همه خرده کاغذهای مقابل خود را می‌مکد و در کاسه می‌ریزد. بعد از نفر اول، نوبت نفر دوم است که این کار را تکرار کند و بعد نفرات دیگر. همه گروه‌ها با هم این بازی را انجام می‌دهند. در حین بازی اعضای هر گروه می‌توانند هم‌گروهی خود را با شعار سوره تشویق ‌کنند. گروهی که زودتر این کار را به پایان برساند برنده است.