فعالیت تهیه فهرست

کلاس را گروه‌بندی می‌کنیم. همه گروه‌ها باید در یک زمان مشخص برای هریک از مکان‌های خانه، مدرسه و محل تفریح، حداقل سه مورد از موقعیت‌های «نه» گفتن قاطعانه را بنویسند. گروهی که زودتر از سایرین بتواند فهرست خود را کامل کند، برنده است. می‌توانیم با توجه به اقلیم و شرایط زندگی دانش‌آموزان مکان‌های دیگری را در نظر بگیریم. آنچه مهم است ایجاد بستری برای هم‌ فکری آنها برای تهیه یک فهرست از موقعیت‌هائی است که باید در آن‌ها «نه» بگویند.