فعالیت تمیزکردن کلاس

برای بچه‌ها از قبل در بسته بندی‌هایی خوب و زیبا، دستمال‌هایی برای تمیز کردن و نظافت میزها و وسایل کلاس آماده نماییم؛ کمی مواد شوینده به دستمال‌ها بزنیم تا میز خود و برخی وسایل کلاس را در حد توان تمیز و پاکیزه نمایند. سپس در همین حین، صوت سوره را نیز پخش کنیم و در حالت تکرار قرار دهیم، و با بچه‌ها هماهنگ کنیم که در اولین پخش صوت، همه گوش کنند؛ دومین بار همه با هم زمزمه کنند و هر چقدر از سوره را که می‌توانند با صدای آهسته بخوانند؛ و در دفعات بعدی نیز سوره را همه با هم جمع‌خوانی کنند. خوب است وقتی بچه‌ها سوره کافرون می‌خوانند، بدانند از این سوره یاد گرفته‌اند که باید از بدی‌ها و ناپاکی‌ها دوری کنند و با شادی و نشاط و خوشحالی، به استقبال پاکی‌ها و کارهای خوب بروند. این کار درواقع نمادی از دور شدن از بدی‌ها است.

هنگام اجرای این فعالیت توجه داریم که اولا شادی و نشاط بچه‌ها لحاظ گردد و کسی به اجبار و اکراه کاری را انجام ندهد؛ ثانیا استفاده از مواد پاک کننده، باعث آسیب دیدن کسی نشود. بهتر است برای هر دانش‌آموز یک بسته شکیل شامل دستمالی تمیز، دستکش و حتی یک ماسک در نظر بگیریم و تهیه نماییم تا هم کسی اذیت نشود و هم این کار برایشان خوشایندتر شود. آنچه در این فعالیت مهم است، ارتباط دادن این فعالیت با سوره کافرون و نه گفتن است.