از بچه‌ها بخواهیم چشمان خود را ببندند و با توصیفات خود آنها را در خیالشان به دریا، جنگل، دشت و طبیعت ببریم. پس از اینکه بچه‌ها را در جنگل و دشت و دریا گرداندیم، اکنون از آنها می‌خواهیم بهترین و زیباترین صدایی را که به گوش خیالشان رسیده، زیباترین چیزهایی را که با چشمان بسته دیدند و بهترین بوها و عطرهایی را که به مشامشان رسیده توصیف کنند. قدرت خیال بچه‌ها در این سنین به قدری است که می‌توانند بدون چشم، ببینند؛ بدون گوش، بشنوند و بدون هیچ عطری، استشمام کنند.
آیکون-لپ-تاپاین فعالیت به صورت مجازی هم قابل اجراست.