از قبل یک روز را برای برگزاری مراسم «تریبون اظهار نشانه‌های دینی» معین می‌کنیم. این مراسم می‌تواند به عنوان یک بازی کلاسی یا حتی یک همایش در سطح مدرسه انجام شود. یک تریبون یا میز تزئین شده را آماده می‌کنیم. در صورت امکان، امکاناتی از قبیل میکروفن و دوربین فیلمبرداری هم تهیه می‌کنیم. در غیر این صورت حتی استفاده از میکروفن نمادین و فیلمبرداری با دوربین موبایل هم برای بچه‌ها جذابیت‌های خاص خودش را دارد. دانش‌آموزان داوطلبانه پشت تریبون می‌روند. هرکس به یکی از نشانه‌های دین‌‌داری که آن را اظهار می‌کند، پرداخته و راجع به دلیلش برای این کار صحبت می‌کند. آنچه در این فعالیت بسیار مهم است القاء حس تشخّص به دانش‌آموزان است. برای ترغیب بچه‌ها به حضور پرشور در این فعالیت راجع به مهم بودن موضع‌گیری آنها در مقابل بدی‌ها و مؤثر بودن آشکار نمودن نشانه‌های مختلف دین‌داری توسط آنها صحبت نماییم. در واقع آشکار کردن نشانه‌های دین‌داری نوعی برائت از بدی‌هاست.