فعالیت برائت از بدی‌ها با تشکیل یک سدّ

اعضای یک گروه، قبل از انجام فعالیت گروهی مرتبط با سوره کافرون یا هنگام انجام آن، مانند یک سد محکم، آرنج‌های خود را در هم حلقه کنند و مشت‌های گره کرده خود را جلوی سینه نگه دارند و سوره کافرون را بخوانند.