فعالیت بازی نه گفتن

این بازی مانند بازی هُپ است؛ به این صورت که از بچه‌ها می‌خواهیم به کلماتی که می‌گوییم دقت کنند؛ بین چند کار یا صفت خوبی که با صدای بلند بیان می‌کنیم، یک کار یا صفت بدی را که خود دانش‌آموزان با آن آشنایی دارند، می‌گوییم و آنها باید در آن لحظه، با قاطعیت و صدایی رسا بگویند نه! درواقع برائت خود را نسبت به آن اعلام نمایند. هنگام گفتن صفات و کارهای خوب نیز با قاطعیت بگویند بله!

نکته قابل توجه در این بازی این است که بچه‌ها را با کارها یا صفت‌های بد جدید آشنا نکنیم؛ بلکه فقط و فقط آنچه را که می‌دانند و از آن ذهنیت دارند، مانند اخم کردن، کثیف کردن خانه و کلاس، دعوا با هم‌کلاسی و … در بین پنج شش کار خوب می‌گنجانیم تا تنها بهانه‌ای برای یادگیری نه گفتن و افزایش این مهارت در آنها گردد.

امکان انجام این فعالیت با کلاس دومی‌ها ,سومی ها ,چهارمی ها, و پنجمی ها نیز وجود دارد.