فعالیت بازی جملات مرتبط

کلمه نماز و رفع نیاز را به همراه کلماتی که باعث افزایش کیفیت نماز و رفع نیاز دیگران می‌شود، در کلاس نام می‌بریم و هر گروه از دانش آموزان باید سه کلمه مرتبط با آن عنوان را بگویند؛ برای مثال نماز و زمان، نماز و تمیزی، نماز و دقت، رفع نیاز و توجه به اطراف، رفع نیاز و سرعت عمل، رفع نیاز و ادب و واردی از این قبیل.

مثلا ما می‌گوییم: نماز و تمیزی؛

دانش‌آموزان می‌گویند: لباس تمیز، بدن تمیز، مکان تمیز؛

ما می‌گوئیم: رفع نیاز و ادب؛

دانش‌آموزان می‌گویند: منت نگذاشتن، محترمانه صحبت کردن، از کلمات زیبا استفاده کردن.

هرچه سرعت پرسش و پاسخ بالاتر باشد، بازی جذاب‌تر می‌شود.