فعالیت بازی ترکاندن بادکنک‌ها

این بازی را در نمازخانه یا حیاط مدرسه انجام می‌دهیم. کلاس را به چند گروه تقسیم می‌کنیم. به هر گروه یک سبد حاوی تعدادی بادکنک با علامت خطر می‎دهیم. سبدها کنار یک دیوار قرار می‌گیرند. روی دیوار مقابل هم با نوشتن کلمه «نه» محل مشخصی برای ترکاندن بادکنک هر گروه مشخص می‌کنیم. با علامت شروع ما هریک از اعضای گروه به ترتیب یکی از بادکنک‌ها را برداشته و با سرعت به سمت دیوار مقابل می‌دود تا در حالی‌که بلند نه می‌گوید، بادکنک بدی‌ها را بترکاند. بعد از بازگشت او، نوبت نفر بعدی می‌شود.

 

امکان انجام این فعالیت با پایه های دوم تا ششم نیز وجود دارد. مانند بازی فوق برای تناسب بازی با هدف سوره در پایه دوم به بالا، روی بادکنک‌ها عنوان برخی موقعیت‌هایی را که باید به آن‌ها نه گفت، می‌نویسیم.در پایه ی پنجم و ششم روی بادکنک‌ها عناوینی از باطل‌ها و بدی‌های اجتماعی را می‌نویسیم.