فعالیت بادکنک بازی

خطی برای شروع بازی و خط دیگری برای پایان آن، به فاصله چند متر از یکدیگر روی زمین مشخص می‌کنیم. دانش‌آموزان پشت خط شروع می‌ایستند. به هرکدام یک بادکنک باد شده می‌دهیم. بچه‌ها بادکنک‌ها را بین دو زانوی خود می‌گذارند. سپس شروع بازی را اعلام می‌کنیم. بچه‌ها حرکت می‌کنند و سعی می‌کنند تا آنجا که ممکن است زودتر به خط پایان برسند. در این بازی نباید از دست‌ها برای نگه داشتن بادکنک استفاده کرد. اگر کسی بادکنک خود را از دست بدهد، همان‌جا می‌ایستد و دیگر حرکت نمی‌کند. کسی که تا خط پایان برود، برنده است. در پایان همه دانش‌آموزان او را با شعار «کی از همه سریع‌تره»تشویق می‌کنند. در این بازی بهتر است دانش‌آموزان را به دو گروه تقسیم کنیم؛ به طوری که هربار یک گروه در بازی شرکت کنند و یک گروه شرکت‌کننده‌ها را با شعار «تشویق هم‌کلاسی» تشویق کنند.